Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty

Projekty


Název:  Číbuz, Segregace pěší dopravy a odvodnění při sil. III/3087 + III/3086
Popis: Cílem projektu bylo provedení koordinované a komplexní obnovy veškeré infrastruktury v centrální části Číbuze a kvalitativní proměna místa samotného z více funkčních hledisek (pěší doprava, osobní automobilová doprava, autobusová doprava, parkování návštěvníků obce, oddechový prostor např. pro cyklisty a turisty, stanoviště sběrných nádob TKO, obnova zeleně apod.). Byla provedena rekonstrukce a výstavba chodníků (šíře 1,5 - 2,3 m při obou silnicích III. třídy i při místní komunikaci, v délce téměř 700 m), úprava zastávek BUS a vybudování veřejných parkovacích ploch (nově vybudována parkovací plocha pro 10 osobních vozidel s dopravním napojením na silnici 3. třídy s kolmým parkovacím stáním, jedno stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené). Součástí řešení byla též rekonstrukce části místní komunikace MK31 ve směru na Skalici a oprava úseku dešťové kanalizace. Projekt bude koordinován s plánovanou rekonstrukcí povrchu silnic 3. třídy ze strany Královéhradeckého kraje.
Realizace: 20. 7. 2020 (předání staveniště), 22. 11. 2020 (ukončení stavebních prací), 8. 1. 2021 (kolaudace) 
Náklady:  7 178 286,26 Kč vč. DPH, z toho dotace 1 050 000,- Kč (POV Královéhradeckého kraje)
Fotodokumentace:  
 Publicita.jpg foto_2.jpg20210104_125014.jpg
Název: Obec Skalice - Sběrná místa a kontejnery
Popis: V rámci projektu dojde k pořízení sběrných nádob na separovaný odpad, k vybudování a rekonstrukci stávajících sběrných míst. V rámci projektu bude také pořízen štěpkovač, který bude využíván při likvidaci obecního a zahradního dřevitého odpadu. Štěpkovač bude sloužit ke snížení objemu a lepší manipulaci s biologickým odpadem a jedná se o doplňkové zařízení ke kontejnerům na BRKO.
Realizace: 2021 - 2022
Náklady: 914 155,- Kč vč. DPH (z toho 777 032 Kč činí dotace z OPŽP)
Fotodokumentace:  
 Obec Skalice  Sběrná místa a kontejnery  FS.jpg
C.2 Koordinační situační výkres.jpg
Název: Chodník podél sil. III/3086 na hřbitov v Číbuzi
Popis: V rámci projektu dojde k výstavbě nového chodníku v šíři 1,55 m - 2,00 m o celkové délce 176,66 m. Nový úsek bude napojen na stávající chodník na jižním konci Číbuze u č.p. 44 s ukončením u místního hřbitova. Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby, rovněž bude vybudován nový úsek veřejného osvětlení. 
Realizace: 06-07/2022
Náklady: 843 966,28 Kč vč. DPH (z toho 801 767,97 Kč činí dotace z IROP)
Fotodokumentace:  
 Publicita.jpg 20220613_100810.jpg20220809_105858.jpg

Název: Stavební úpravy obecního domu č.p. 132 ve Skalici
Popis: V rámci projektu dojde k stavebním úpravám ve smyslu změny užívání stávajícího objektu z RD na budovu občanské vybavenosti (obecní úřad). Základní půdorysné schéma budovy ve tvaru obdélníka, jednopodlažní se sedlovou střechou, zůstane zachováno. Dojde k rozšíření užitné plochy uvnitř objektu a k potřebným změnám dispozic jednotlivých místností, vybourání či posunutí stavebních otvorů aj. 
Realizace: 06-11/2022
Náklady: 2 767 429,08 Kč vč. DPH (z toho 800 000,- Kč činí dotace z POV Královéhradeckého kraje)
Fotodokumentace:  
 Publicita.jpg 20220622_135339.jpg20220803_135837.jpg

Název: Číbuz - zpevněné plochy u objektu MŠ
Popis: V rámci projektu dojde k rekonstrukci příjezdové komunikace k objektu Mateřské školy v obci Číbuz a manipulačních ploch v severní části pozemku. Manipulační plocha bude nasvětlena. 
Realizace: 2023
Náklady: 3 320 566,- Kč vč. DPH (z toho 2 366 541 Kč činí předpokládaná dotace z MMR)
Fotodokumentace:  
  foto_1.jpg

Název: Úprava vstupu do prodejny v č.p. 50, Skalice
Popis: V rámci projektu dojde k rekonstrukci současného přístupu do prodejny v č.p. 50, který je v nevyhovujícím stavu. Opraveno bude schodiště, dále rampa pro maminky s kočárky a prostranství před prodejnou, dojde k výměně stávající dlažby za dlažbu zámkovou. 
Realizace: 7-8/2022
Náklady: 350 323,83 Kč vč. DPH
Fotodokumentace:  
  zpevněné plochy prodejna - bourací prácefoto_1.jpg

Název: Výuková ekozahrada Mateřské školy, Číbuz
Popis: Hlavním cílem projektu bylo vybudování výukové ekozahrady se zaměřením na rozvoj vnímání okolní přírody (chutě, vůně, drobní živočichové, rostliny), ve spojení s pěstitelskými dovednostmi (byliny, zelenina, ovoce apod.), výchovou k ochraně životního prostředí a praktickému naplňování vzdělávacího programu "Poznáváme přírodu celý rok". 
Realizace: 2020-2022
Náklady: 223 013,-Kč vč. DPH (z toho 168 045,-Kč činí předpokládaná dotace ze SFŽP)
Fotodokumentace:  
 Pamětní_deska.jpg terénní_úpravy-8.jpgprojektový_den-1.jpg


Nenalezeny žádné záznamy.