Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Krizové řízení

Krizové řízení

důležitá_čísla.jpg

Krizová karta obce Skalice

Hasičský záchranný sbor ČR

Koronavirus 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Skalice

zřízena na základě zřizovací listiny ze dne 25. 2. 2015

Základní úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále "JSDH"):

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
  • spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů. (základní úkoly jednotek PO jsou zakotveny v § 70 odst.1 zákona o požární ochraně),
  • plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva Činnost vykonává JSDH v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Činnost vykonávaná JSDH je hrazena z prostředků obce. (§29 odst. d) zákona o požární ochraně).

Své základní úkoly plní JSDH především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí Hasičského záchranného sboru kraje.       

Velitele JSDH jmenuje a odvolává po projednání s HZS kraje starosta obce. Velitel JSDH zodpovídá obecnímu úřadu za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JSDH. Členové JSDH jsou při činnosti v JSDH podřízeni veliteli JSDH. Podmínky pro výkon funkce velitele JSDH jsou specifikovány zákonem o požární ochraně a vyhláškou MV ČR č.247/2001 Sb.

JSDH tvoří  1 (jedno) Požární družstvo. 

Velitelem jednotky SDH byl dne 25. 2. 2015 jmenován Ing. Jan Matěna, velitelem družstva Skalice je Adam Kudrnáč a velitelem družstva Skalička je Tomáš Vachek