Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Informace z obce > Majitelé jímek budou od nového roku předkládat doklady o vyvážení!

Majitelé jímek budou od nového roku předkládat doklady o vyvážení!Upozorňujeme majitele bezodtokových jímek, že 1. ledna 2021 vstupuje v účinnost novela zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), která v § 38 odst. 8) uvádí, že „kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny." Přestupku se dle § 116 odst. 1 písm. k) dopustí fyzická osoba tím, že nepředloží doklady o odvozu odpadních vod a za tento přestupek hrozí pokuta až 20 000 Kč, u právnických osob nebo fyzických osob podnikajících až 100 000 Kč. Dále se dle §125c odst. 3 dopustí přestupku právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba provádějící odvoz odpadních vod akumulovaných v bezodtokové jímce, pokud nevydá tomu, kdo tyto vody akumuluje, doklad. Tady hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Doporučujeme všem majitelům jímek, aby zajistili pravidelné vyvážení odpadních vod a uchovávali si o tom řádně doklady. Po novém roce může kontrola ze strany ČIŽP či příslušného vodoprávního úřadu při kontrole požadovat doklady až 2 roky zpětně!