Zakaz vjezduVeřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1) písmeno c), zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, oznamuje zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Skalička nad Labem, Bukovina u Hradce Králové.

 

Vyvěšeno: 18. 7. 2019
Sejmuto: 9. 8. 2019