Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s životem v obci Skalice

Vážení občané,
v rámci vznikajícího dokumentu „Plán rozvoje obce“ byl minulý rok roznesen do našich schránek, nebo osobně předán občanům, dotazník týkající se spokojenosti s životem v naší obci. Každý obyvatel obce starší 15 let mohl vyplněný dotazník odevzdat, případně doplnit o své konkrétní postřehy a připomínky.

 
Vyhodnocený dotazník předkládáme k Vašemu prostudování, abyste si udělali představu o složení, struktuře a požadavcích občanů obce.

 

 

V úvodu bych chtěl letmo vyzdvihnout nejzásadnější odpovědi a statistické údaje:
Celkem rozdaných dotazníků bylo 484 ks. Odevzdaných vyplněných 153 ks, což z našeho pohledu je návratnost celkem úspěšná. Pozitivní věc je, že většina z trvale žijících občanů se vyjádřila, že jsou s životem v naší obci spokojeni. V opačné stránce – nespokojenosti občana - vyšel dle našeho očekávání špatný stav místních komunikací včetně chodníků a chybějící splašková kanalizace a ČOV. Tyto dvě věci jsou investičně nejnáročnější. Rozpočet na vybudování kanalizace činí cca 80 mil. Kč. Abychom započali tyto práce, potřebujeme podporu ze strany státu v podobě 85 % dotace, na kterou jsme připravení v podobě projektové dokumentace k územnímu řízení.  V současné době tato možnost není. Budování nových povrchů na místních komunikacích není rozumné, dokud není pod komunikacemi vybudovaná zmíněná kanalizace. Proto se komunikace pouze opravují a udržují v co nejpřijatelnějším sjízdném stavu.


Oprava chodníků započala již v loňském roce a nadále budeme s opravami pokračovat. Úprava „náměstíčka“ v Číbuzi je ve fázi prováděcí dokumentace, kde obec plánuje nemalé investice. Zároveň jsme prosadili na Královéhradeckém kraji opravu komunikace v celé Číbuzi včetně opravy komunikace III. třídy vedoucí od Ruseku ke Smiřicím. V současné době Správa silnic KHK vypisuje výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace.


Abychom udělali něco i pro děti, v letošním roce jsme získali dotaci na pořízení herních prvků pro všechny věkové kategorie dětí. Předpokládáme, že v průběhu letních prázdnin bude v každé místní části doplněn nebo vybudován prostor pro herní prvky.


Závěrem děkuji za profesionální vyhodnocení dotazníku paní Mgr. Agátě Havlíkové.


Výsledky dotazníku budou zapracované do plánu rozvoje obce.  Zároveň bych chtěl oslovit občany, kteří budou mít jakýkoli nápad ohledně zlepšení života v naší obci, aby o něm informovali nás zastupitele, a společně budeme hledat cesty o co nejlepší řešení.

 

 

Milan Karpíšek
starosta